O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej powstał w 2005 r., w roku Jubileuszu 5-lecia Uczelni, jako pomysł JM Rektora prof. nadzw. Józefa Bergiera. Uniwersytet działa jako jednostka organizacyjna Uczelni, posiada Radę Programową, Samorząd Słuchaczy oraz Kierownika.Rokrocznie, UTW w Białej Podlaskiej skupia wokół siebie ponad 70 zarejestrowanych członków, którzy korzystają z szerokiej oferty zajęć fakultatywnych, m.in. z:
– zajęć z języka angielskiego,
– informatyki,
– gimnastyki usprawniającej,
– gimnastyki na basenie,
– warsztatów interpersonalnych,
– tańca towarzyskiego,
– zajęć ze śpiewu,
– wszelkiego rodzaju warsztatów tematycznych.

basen gimnastyka 1

Zajęcia na basenie i gimnastyka. Zdjęcia: archiwum UTW

Słuchacze dzięki staraniom Rady Programowej mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych, sportowych, turystycznych, spotkaniach wyjazdowych związanych z kulturą, poznawaniem regionów i historii Polski.
Wykłady akademickie prowadzone są przez znamienitych gości, specjalistów wielu dziedzin. Zajęcia fakultatywne prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i profesjonalni instruktorzy (taniec, basen). Słuchacze korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni, sal i auli wykładowych oraz nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego i gimnastycznego.

Słuchacze aktywnie uczestniczą w życiu akademickim Uczelni, biorą udział w wszelkiego typu imprezach akademickich, włączają się w organizowane akcje społeczne, wspólnie ze społecznością akademicką tworzą wielopokoleniową platformę wymiany doświadczeń uczestnicząc i kultywując rocznice świąt narodowych. UTW czynnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kulturalnymi.Za sukces w działalności UTW należy uznać zdobycie w 2007 r. funduszy ze Wspólnego Podkomitetu Sterującego dla Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA na wniosek pt.:” Szlakiem dawnych kultur i religii – spotkanie integracyjne studentów UTW z Białej Podlaskiej i Grodna”. Bezpośrednim celem projektu było stworzenie podstaw dla integracji regionu poprzez budowanie wzajemnej świadomości i poznania pomiędzy obywatelami sąsiadujących państw oraz poznania elementów ich wspólnej historii. Dzięki spotkaniu stworzono podstawy do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i integracji mieszkańców Euroregionu.

zajecia angielski zajecia komputerowe

Zajęcia z języka angielskiego z informatyki. Zdjęcia: archiwum UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Podlaskiej powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska. Celem Uniwersytetu jest wyjście naprzeciw osobom, które zakończyły karierę zawodową, osobom samotnym i stworzenie możliwości udziału osób starszych w:
– procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy,
– realizacji osobistych zainteresowań,
– utrzymaniu sprawności psychicznej i fizycznej,
– życiu kulturalnym i społecznym,
a także: włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, nauka zdrowego życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej, podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wszystkie podejmowane działania służyć mają rozwiązaniu poważnego problemu społecznego jakim jest poprawa jakości życia ludzi starszych.

inauguracja na wykladzie

Podczas uroczystej inauguracji i na wykładzie. Zdjęcia: archiwum UTW.

Z całą stanowczością należy podkreślić fakt, że Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej istnieje i rozwija się przede wszystkim ze względu na ogromne zaangażowanie samych słuchaczy: to dzięki ich zainteresowaniom, doświadczeniom życiowym i zawodowym wykorzystywanym obecnie na rzecz UTW posiadamy bogaty program imprez w każdym roku akademickim, jak np. w obecnym roku zorganizowane wczasy wakacyjne nad morzem.

Relacje fotograficzne ze spotkań słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku można obejrzeć w GALERII.

Aby zostać słuchaczem UTW należy wypełnić  deklarację członkowską /w zakładce do pobrania/ i złożyć ją w Samorządzie pokój 005R (niski parter, budynek Rektoratu).

Serdecznie zapraszamy do naszego Uniwersytetu!